Klauzula email

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Świadomi Mimochodem Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 793 512 109 lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@healing.com.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.

3. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia informacji;

– dalszej obsługi korespondencji oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

– wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania może być brak możliwości obsługi korespondencji.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.